10 اشتباه متداول در آزمون آیلتس

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

اشتباهاتی که در آزمون آیلتس رخ می دهد، بعضی مواقع میان شرکت کنندگان مشترک است و می توان از این موارد پرتکرار برای بهتر شدن نمره آیلتس خود اجتناب کرد. در ادامه این مطلب به بررسی 10 اشتباه رایج در آیلتس می پردازیم.

 

1- استفاده از the

زمانی از the استفاده می شود که:

فقط آن چیز در منطقه ای خاص وجود داشته باشد. مثلا:

the government, the police, the bridge, the river, the hospital

فقط یکی در دنیا وجود داشته باشد:

the internet, the environment, the ozone layer, the atmosphere

برای اعداد کاردینال:

the first, the second, the third

برای صفات مبالغه:

the worst, the shortest, the lowest, the most beautiful, the least impressive

برای نام بردن مجموعه هایی که متشکل از چند جزیره یا ایالت هستند:

the USA, the UK, the Maldives, the Middle East, the United Arab Emirates

قبل از اسامی که چیزهای کلی و عمومی را شرح می دهند:

exercise is good for the body

the motorbike is the most common form of transport in Asia

the role of the teacher has changed in recent years

قبل از اسم انتزاعی که برای شرح چگونگی و کیفیت یک چیز استفاد شده است:

over the years the development of the town accelerated

the frequency of violent crime decreased over the period

the improvement in living standards

در این مواقع از the استفاده نمی شود:

برای صحبت های کلی کردن. مثلا:

dogs don’t like cats

people with dyslexia have reading problems

Japanese cars are very reliable

German products are very high quality

اسامی خاص. مثلا:

Ireland

China

Vietnam

Europe

South America

 

2- اسم های شمارشی و غیرقابل شمارشی

در زبان انگلیسی بعضی لغات و کلمات وجود دارند که جمع بسته نمی شوند. مهم ترین و پرکاربردترین آنها برای آزمون آیلتس در زیر آمده است:

 • Advice
 • Advertising
 • Food
 • Information
 • Knowledge
 • Education
 • Money
 • Traffic
 • Shopping
 • Travel
 • Entertainment
 • Happiness
 • Literature
 • Work
 • Research

لذا شما نمی توانید که تعداد آنها را بیان کنید و ذکر جملاتی نظیر مثال های زیر اشتباه خواهد بود:

 • a plural verb: There were many traffic in the city.
 • a number: three advice, four food
 • a few, a couple, many, a number of: a number of literature, a few research
 • a/an: a happiness, an entertainment

 

3- مفرد و جمع

اسامی باید با فعل از لحاظ مفرد و جمع بودن مطابقت داشته باشد. به نمونه های زیر دقت کنید:

False: There is some dogs outside.

True: There is some food in the kitchen.

False: Here are some homework for you.

True: There are some eggs in the kitchen.

 

4- ing و to

قبل از این افعال از to استفاده می شود:

learn how, would like, want, seem, refuse, promise, prepare, offer, learn, hope, help, deserve, decide, afford, and ask

مثال:

It is important to learn how to speak English

Most people cannot afford to go on holiday every year.

I would like to study overseas.

از افعال همراه با ing بعد از فعل های زیر استفاده می شود:

suggest, recommend, practice, mind, keep, involve, imagine, give up, finish, enjoy, deny, consider, carry on, and avoid

مثلا:

I would recommend checking your writing for mistakes.

You should avoid drinking coffee after 6pm.

I’ve finished writing my essay.

نکته: بعد از like هم می توان از to و هم از ing استفاده کرد.

 

5- استفاده از a/an

می بایست قبل از ترکیب یک صفت با یک اسم از a/an استفاده شود. مثلا:

a massive improvement, a steady increase, an overall majority, a very small percentage, a really strong argument

همچنین همراه با of نیز استفاده می شود. مثلا:

a wide range of, an equal number of, a large/small number of, a small/large/equal proportion of

استثنا: quite a few people, to a certain extent/degree

 

6- استفاده از ویرگول

بعد از عبارات ربط از ویرگول استفاده می شود. عبارات ربط شامل موارد زیر هستند:

on the one hand, on the other hand, however, for example, nevertheless, firstly, secondly, in conclusion, in summary

مثلا:

 • Firstly, the main cause of pollution is motor vehicles.
 • On the one hand, motor vehicles are said to be the main cause.
 • However, pollution from industry may also be to blame.
 • To sum up, the causes of pollution are mostly man-made.

همچنین اگر عبارت ربط در وسط جمله بیاید، قبل و بعد از آن از ویرگول استفاده می شود. مثلا:

 • Fossil fuels are mostly to blame for global warming, however, some people believe this is a natural process.
 • Fossil fuels are mostly to blame for global warming, for example, from cars and factories.

 

7- زمان افعال

همیشه در نظر داشته باشید که الآن باید از چه زمانی برای فعل استفاده کنید.

 • Present simple:
  • things that are always true (the sky is blue)
  • general statements of fact (I was born in 1982)
  • habits (I go to sleep every night at 11pm)
 • Present continuous:
  • an action at the moment of speaking
  • something in progress this week, month or year
  • to talk about a future planned event
 • Present Perfect:
  • an action that took place at an indefinite time in the past
  • an action that was repeated before now
  • an action that began in the past and continues until now
 • Present Perfect Continuous:
  • to show the duration of something that happened in the past and continues until now
  • a general activity in progress recently
 • Past Simple
  • action that began in the past and finished in the past
 • Past Continuous
  • talk about an action that was happening in the past when another occurred
  • an action that was in progress at a specific time in the past
 • tPast Perfec
  • talk about something that was completed before another activity or another time in the past
 • Past Perfect Continuous
  • talk about duration of activity that was in progress before another event in the past
  • an activity in progress that is recent to another time or activity in the past
 • Future Simple
  • to predict or plan for the future
  • to express a willingness to do something
 • Future Continuous
  • an action that will be in progress at a time in the future
 • Future Perfect
  • an action that will be completed before another time or event in the future
 • Future Perfect Continuous
  • the duration of an action that will be in progress before another time or event in the future

8- حروف اضافه

گاهی اوقات، افراد در انتخاب حرف اضافه مناسب گیج می شوند. حروف اضافه ای که همراه با اسامی یا صفات خاصی می آیند در زیر آمده است:

At:

 • Bad at (something)
 • Good at (something)
 • Surprised at (something)

About or with:

 • Pleased about (something)
 • Pleased with (someone)
 • Angry about (something)
 • Angry with (someone)
 • Disappointed about (something)
 • Disappointed with (someone)
 • Worried about (something or someone)

In:

 • rise in
 • decrease in
 • increase in
 • fall in
 • drop in

Between:

 • difference between

Of:

 • advantage/disadvantage of
 • example of
 • number of
 • percentage of
 • use of

9- آپستروفس

از آپستروفس برای کوتاه کردن عبارات استفاده می شود. مثلا:

 • Cannot-Can’t
 • Do not- Don’t
 • I will- I’ll

از این موارد در محاوره استفاده می شود و در متون آکادمیک کاربردی ندارد.

از آپستروفس برای نسان دادن مالکیت نیز استفاده می شود. مثلا:

 • John’s book
 • Mary’s brother

استفاده از ضمیر ملکی به صورت های زیر اشتباه می باشد:

 • The dog has broken its
 • The book is not theirs it’s ours

 

10- تلفظ

بیشترین اشتباهات، در تلفظ واژه های زیر است:

 • to or too
 • there or their
 • though or through
 • programme
 • accommodation
 • advertisement
 • beginning
 • business
 • commercial
 • country
 • environment
 • Wednesday
 • February
 • government
 • occurred
 • practice

 

منبع: eltsadvantage.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *