فعل هایی که با حرف اضافه that می آیند

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

پس از فعل هایی که معنای «فکر کردن» می دهند:

think

believe

expect

decide

hope

know

understand

suppose

guess

imagine

feel

remember

forget

 

مثال:

I hope that you will enjoy your holiday.
She didn’t really think that it would happen.
I knew that I had seen her somewhere before.

 

فعل هایی که معنای «گفتن» می دهند:

say

admit

argue

reply

agree

claim

deny

mention

answer

complain

explain

promise

suggest

 

مثال:

They admitted that they had made a mistake.
She argued that they should invest more in the business.
The children complained that they had nothing to do.

 

نکته: فعل های tell, convince, persuade, inform, remind همواره یک مفعول مستقیم دارند که قبل از that می آید. مثلا:

We tried to tell them that they should stop what they were doing.
The police informed everybody that the danger was over.

 

بعد از اسم هایی که به «فکر کردن» یا «گفتن» ربط دارند:

advice

belief

claim

feeling

argument

hope

promise

report

guess

opinion

idea

مثال:

He made a promise that he would do all he could to help.
I had a funny feeling that something was wrong.

بعد از بعضی اسم ها برای توضیح درباره شان:

fact

advantage

effect

possibility

chance

danger

evidence

problem

difficulty

مثال:

She pointed out the danger that they might be left behind.
There was a chance that we would succeed

 

نکته: بهمراه بعضی اسامی فوق (danger, problem, chance, possibility, fact) و بعد از افعال be :

The danger is that we will be left behind.
The fact is that it is getting very late.

برای بیان دلیل احساسات:

pleased

sorry

happy

unhappy

sad

excited

glad

disappointed

afraid

مثال:

I am sorry that you can’t come.
Everybody was pleased that the danger was past.
It is lucky that you were able to drive us home.

 

نکته: می توان در جمله های توصیفی (clause) همواه می توان that را حذف کرد.

 

برای امتحان کردن میزان یادگیری خود در این موضوع می توانید آمون زیر را بدهید:

 

 

منبع: learnenglish.britishcouncil.org

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *